Η Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία BΝK ιδρύθηκε την άνοιξη του 2011 και δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, οργάνωσης, υλοποίησης, διαχείρισης και συντήρησης Τεχνικών Έργων.

Η ΒΝΚ επιδιώκει πάντοτε την αρμονική συνεργασία των πελατών της, των τεχνικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών της, διασφαλίζοντας την αρτιότητα και την επιτυχία των εκτελούμενων έργων.

Αρχή της εταιρείας αποτελεί η πεποίθηση ότι η οικονομική της ανάπτυξη οφείλει να συντελείται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οργάνωσης και της υποδομής της με τρόπο σταθερό, ισορροπημένο και παραγωγικό. Επενδύουμε στη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των στελεχών μας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων οργάνωσης, παρακολούθησης και εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.