ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΒΝΚ δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και σε Ο.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα. Το πεδίο άσκησης της δραστηριότητάς της αφορά κτηριακά έργα, έργα τηλεπικοινωνιακών & διαδικτυακών υποδομών, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης οργανισμών.

Το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της είναι έμπειρο και εξειδικεύεται διαρκώς και δυναμικά στις απαιτήσεις των έργων αυτών.

Πρωταρχικό μας στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε, στα πλαίσια των χρονικών και ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών μας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων έργων αποτελούν τα Υποκαταστήματα Τραπεζών και οι Σταθμοί Βάσεων Κινητής Τηλεφωνίας, που γεωγραφικά διασπείρονται σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, από το πιο κεντρικό έως το πιο απομακρυσμένο.

Η ΒΝΚ κατά την παροχή των υπηρεσιών της, αξιοποιεί την εσωτερική της οργάνωση, υποδομή και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, προγραμματισμού, διαχείρισης και κατασκευής έργων, εφαρμόζοντας διαδικασίες που εξασφαλίζουν το βέλτιστο σχεδιασμό και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των μέσων παραγωγής της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.

Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι:
Κτηριακά Εργα, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Βιολογικός Καθαρισμός, Συντήρηση Εγκαταστάσεων, Ενεργειακή Αναβάθμιση, Κατασκευή Διαδικτυακών Κέντρων, Αθλητικές Εγκαταστάσεις